Zarząd Okręgowy PZŁ w Nowym Sączu zwraca uwagę i uczula myśliwych, że istnieje prawdopodobieństwo kolizji prawnej myśliwych z art. 156 i 157 Kodeksu wykroczeń.

Tę możliwość należy wziąć pod uwagę w trakcie wykonywania pewnych czynności związanych z wykonywaniem polowania takich jak: wjazd lub wyciąganie zwierzyny z uprawy rolnej.

Oto przywołany wyżej przepis prawny;

Dz.U.2019.0.821 t. j. - Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń.

KODEKS WYKROCZEŃ

 

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

 

·Rozdział XIX Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe

Art. 156. § 1. Kto na nienależącym do niego gruncie leśnym lub rolnym niszczy zasiewy, sadzonki lub trawę, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. 

§ 2. Jeżeli czyn godzi w mienie osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec nawiązkę do wysokości 500 złotych.

 Art. 157. § 1. Kto wbrew żądaniu osoby uprawnionej nie opuszcza lasu, pola, ogrodu, pastwiska, łąki lub grobli, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

§ 2. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.

 

Powyższą informację prosimy przekazać wszystkim członkom Koła.

 

                                                                                      Zarząd  Okręgowy